شرکت مهندسی پایشگران

شرکت مهندسی پایشگران

برق آب نیروی البرز

خانه

آدرس : تهران شهرک غرب پژوهشگاه نیرو مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی ساختمان رویش طبقه سوم واحد 302
کد پستی : 1468613113

فاکس:26408496

ایمیل:www.payeshgaran.com , info@payeshgaran.com

تلفن :5-26408494 ،88543949، 88581748